top of page

Retrovirusinfeksjoner hos katt

Retrovirus er en gruppe virus bestående av blant andre HIV hos mennesker og de to kattevirusene FeLV (felint leukemivirus) og FIV (felint immunsviktvirus). Kattesykdommene smitter ikke til menneske. Både FeLV og FIV kan før til alvorlig sykdom hos katt og redusert livslengde. Smittevei og sykdomsutfall er noe forskjellige hos de to kattesykdommene, hvor FeLV er mer aggressiv og smitter letter enn FIV.

FIV finnes i Norge og vil bli gjennomgått i dette skriv.

Smittevei:

FIV smitter i all hovedsak gjennom dype bitt når katter slåss. Virus overføres via spytt og infiserte hvite blodceller. Smitte fra mor til foster er sett eksperimentelt, men ikke vanlig hos naturlig smittede katter. Det er ikke vanlig med smitteoverførsel blant katter i samme hushold der slåssing ikke finner sted, men risiko kan ikke utelukkes. Smitte i forbindelse med parring er heller ikke vanlig selv om virus er påvis i sædceller hos smittede hannkatter.

FIV-virus overlever svært kort i miljøet og smitter ikke via dråpesmitte eller indirekte kontakt. Vanlige desinfeksjonsmidler inaktiverer viruset.

Oppstalling/besøk på klinikk utgjør ingen smitterisiko – og vi har strenge rutiner til rengjøring, sterilisering av utstyr og korrekt bruk av engangsutstyr for å hindre smitteoverføring fra en katt til en annen når forskjellige inngrep utføres.

Symptomer:

Når en frisk katt først blir smittet kan katten utvikle milde tegn på sykdom, kortvarig feber, forstørrede lymfeknuter og blodprøver kan vise lavt antall lymfocytter (en type hvite blodceller). Symptomene er uspesifikke og kan være vanskelige å oppdage.

Etter den første akutte perioden går katten inn i en lang asymptomatisk fase som kan vare i mange år. I denne perioden vil allikevel immunsystemet bli påvirket, FIV-positive katter har økt risiko for kroniske og tilbakevennende infeksjoner. Utvikling av kreft er 20% mer vanlig enn hos friske katter. På tross av dette kan forventet livslengde være like lang som hos katter uten FIV.

Når en frisk katt først blir smittet kan katten utvikle milde tegn på sykdom, kortvarig feber, forstørrede lymfeknuter og blodprøver kan vise lavt antall lymfocytter (en type hvite blodceller). Symptomene er uspesifikke og kan være vanskelige å oppdage.

Etter den første akutte perioden går katten inn i en lang asymptomatisk fase som kan vare i mange år. I denne perioden vil allikevel immunsystemet bli påvirket, FIV-positive katter har økt risiko for kroniske og tilbakevennende infeksjoner. Utvikling av kreft er 20% mer vanlig enn hos friske katter. På tross av dette kan forventet livslengde være like lang som hos katter uten FIV.

Diagnose og anbefalt rutine for testing:

FIV påvises ved hjelp av en blodprøve.

Ved klinikkens laboratorium kan vi utføre en hurtigtest (Idexx Snap FIV/FeLv) som gir oss svar på om katten har FIV-antistoff i blodet. Positivt utslag på FIV-antistoff betyr at katten har vært utsatt for smitte og at immunforsvaret har dannet immunstoffer mot viruset. Hurtig-testen har svært høy sensitivitet og spesifisitet og falske positive kan forekomme, slik at ingen syke ikke testes uten å gi utsalg.

Det kan gå ca. 2 måneder fra katten er smittet til FIV-antistoff kan påvises.

Ved sterk mistanke om smitte anbefales ny test etter 2 måneder om resultatet er negativt første gang.

Ved positivt resultat anbefaler vi å få bekreftet smitte ved å teste for sykdommen med en annen diagnostisk test i tillegg. Blodprøven sendes da til et eksternt laboratorium.

FIV_edited.jpg

En positiv FIV test utført på klinikken 

Ved Bergen katteklinikk anbefaler vi at følgende katter testes for FIV:

  • Alle voksne katter med ukjent bakgrunn

  • Ukastrerte voksne katter som går fritt ute

  • Voksne katter som jevnlig slåss med andre katter

  • Voksne katter med mistanke eller økt risiko for FIV-smitte (FIV-positive i husholdet eller nabolag, sykdom i munnhule eller annen sykdom som ofte sees i sammenheng med FIV)

  • Avlskatter importert fra utlandet

Å leve med en FIV-positiv katt:

Dersom din katt får påvist FIV betyr ikke det at katten må avlives, som nevnt kan de fleste FIV-positive katter leve lange gode liv med sykdommen, men enkelte tiltak bør iverksettes av flere årsaker.

  1. Vi ønsker ikke å utsette en katt med mulig nedsatt immunforsvar for smitte med andre sykdommer

  2. Vi ønsker ikke å spre viruset videre

  3. Vi ønsker å oppdage en eventuell sykdomsutvikling snarest mulig og sette i gang tiltak for å ivareta god dyrevelferd

 

For å hindre smitte anbefales det at FIV-positive katter holdes innendørs, eventuelt med tilgang på utemuligheter i luftegård eller ved lufting i bånd. Dersom den positive katten lever med andre katter i husholdet uten konflikter og slåssing er risikoen for smitte til de andre kattene liten. Vi anbefaler ikke introduksjon med nye katter i et hushold med FIV-positiv katt, siden en ikke kan vite om det vil resultere i slåssing.

 

Jevnlig helseundersøkelser anbefales, minimum en gang årlig. Veiing, undersøkelse av lymfeknuter, munnhule og øyne er viktig for å oppdage utvikling fra asymptomatisk fase til klinisk fase. Blodprøver for å følge med å endring i nivåer av røde og hvite blodceller anbefales også.

Medisinsk behandling av FIV-positive katter:

Det finnes ingen vaksine tilgjengelig i Norge som beskytter mot FIV. Ukastrerte katter skal kastreres. Annen sykdom bør behandles så fort som mulig.

Riktig fôring med høykvalitetsfôr anbefales. Råfôring med kjøtt/fisk og upasteuriserte meieriprodukter anbefales ikke på grunn av risiko for matbåren smitte.

Beskyttelse mot flått for å hindre flåttbåren sykdom og behandling mot innvortes parasitter (spolorm, bendelorm og lungeorm) er viktig hos de som har tilpassede utemuligheter.

 

Kjernevaksiner (beskyttelse mot katteinfluensa og kattepest) ble tidligere frarådet, nyere studier viser at det ikke er risiko involvert med vaksinering av asymtomatisk FIV-positive katter. Smitte med katteinfluensa og kattepest kan derimot gi mer alvorlig sykdom hos FIV-positive. En individilpasset vaksineplan basert på smitterisiko anbefales på lik linje som has friske katter.

Kilde: ISFM International Cat Care

bottom of page